Výběrové řízení


Společnost Hodis s.r.o. vyhlašuje v souladu §3 vyhlášky č. 186/2009 Sb.: Výběrové řízení na jedno rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství.
Vyhlašovatel - spol. Hodis s.r.o., IČ 24726931, se sídlem V pláni 55/36, Praha 4, PSČ 14200, splňuje podmínky vyhlašovatele dle §2 vyhlášky odst. a), b). Přihlášky do výběrového řízení prosím doručte na e-mail: rezident@hodis.eu nebo poštou na adresu
Hodis s.r.o., Klínec 147, PSČ 25210 do 14.9.2023.


Přihláška dle §4 vyhlášky musí obsahovat:
a) vyplněný osobní dotazník,
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
f) přehled odborné praxe.


Účastníci budou následně vyzváni k osobnímu pohovoru, který se bude konat dne 15.9.2023 na adrese Zbraslavské náměstí 458, Praha 5. Kritéria výběru uchazeče jsou jeho odborné znalosti (interpretace 2 EKG, 2 laboratorních výsledků), motivace k výběru oboru VPL, lidský přístup. Uchazeči bude dle §7 vyhlášky oznámen výsledek výběrového řízení do 10 pracovních dnů od osobního pohovoru.

Těšíme se na Vás- kolego/kolegyně!

MUDr. Mgr. J. Hodis, PhD jednatel Hodis s.r.o.

Přílohy:
Přihláška
Osobní dotazník